Złóż wniosek o wizę do USA | wizy studenckie - Niemiecki Niemiec) (2023)

Wiza studencka

Na tej stronie:

 • Przegląd
 • Opisy wiz i wymagania
 • Szkoły publiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • dokumenty do wniosku
 • Procedura składania wniosku
 • Dokumentów potwierdzających
 • krewni
 • Dalsza informacja

Często Zadawane Pytania

WAŻNA AKTUALIZACJA

Niektóre osoby ubiegające się o wizy F, M i Academic J będą nadal uprawnione do rezygnacji z rozmowy kwalifikacyjnej do 31 grudnia 2023 r.

Departament Stanu USA odstąpił pod pewnymi warunkami od rozmowy osobistej do 31 grudnia 2023 r. w przypadku osób ubiegających się o wizy F, M i J, które identyfikują się jako uczniowie szkół średnich i studenci, profesorowie, pracownicy naukowi, stypendyści krótkoterminowi lub kwalifikują się specjaliści, którym wcześniej przyznano dowolną klasę wiz. Departament zniósł również wymóg osobistej rozmowy w przypadku osób ubiegających się o wizę F, M i akademicką J, które są obywatelami lub obywatelami krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (VWP), z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych powyżej.

Osoby ubiegające się o wizę F, M i J, które mogą skorzystać ze zwolnienia, to:

 • Osoby ubiegające się o wizę, którym wcześniej przyznano wizę dowolnej kategorii i nigdy nie odmówiono im wydania wizy, chyba że odmowa została cofnięta lub przyznano zwolnienie z obowiązku wizowego. Na przykład, jeśli wnioskodawcy wcześniej odmówiono wydania wizy zgodnie z sekcją 214 (b) INA, ale następnie przyznano mu wizę, uznaje się, że wnioskodawca unieważnił poprzednią odmowę na podstawie 214 (b);
 • Osoby ubiegające się o wizę po raz pierwszy i powracające, które są obywatelami lub obywatelami krajów uczestniczących w VWP, które wcześniej podróżowały z ESTA i które nie mają sprzecznych lub potencjalnie sprzecznych informacji ani wcześniejszych odmów ESTA.

Z ankiety nie można zrezygnować:

(Video) XIII Konferencja CE "Świat Made in China" (II panel)

 • Jeżeli wnioskodawca składa wniosek poza krajem, którego jest obywatelem lub krajem zwykłego pobytu;
 • Jeśli wnioskodawcy wcześniej odmówiono wydania wizy, chyba że odmowa została przezwyciężona lub uzyskano zwolnienie z obowiązku wizowego lub niepełnosprawność.

Przegląd

Stany Zjednoczone Ameryki zezwalają obcokrajowcom na wjazd do kraju w celu studiowania. Przed złożeniem wniosku o wizę wszyscy kandydaci muszą zostać zatwierdzeni przez instytucję edukacyjną lub program edukacyjny. Po zatwierdzeniu odpowiednia instytucja edukacyjna dostarczy Ci niezbędną dokumentację, którą należy złożyć przy ubieganiu się o wizę studencką.

Opisy wiz i wymagania

Wiza F-1

Jest to najpopularniejszy rodzaj wizy studenckiej. Jeśli chcesz studiować w akredytowanej instytucji edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, np. college lub uniwersytet w USA, prywatny uniwersytet lub w ramach programu akredytowanej szkoły językowej, potrzebujesz wizy F-1. Potrzebujesz również wizy F-1, jeśli studiujesz więcej niż 18 godzin tygodniowo.

Wiza M-1

Jeśli chcesz odbyć nieakademickie lub zawodowe studia lub program szkoleniowy w instytucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, będziesz potrzebować wizy M-1.

Więcej informacji na temat różnych wiz i możliwości studiowania w Stanach Zjednoczonych można znaleźć na stronieWitryna internetowa edukacji w USA.

Szkoły publiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych zagraniczni uczniowie nie mogą uczęszczać do publicznych szkół podstawowych (od przedszkola do klasy 8) ani do programów edukacyjnych dla dorosłych sponsorowanych przez rząd. Dlatego wizy F-1 nie mogą być wydawane na studia w takich instytucjach edukacyjnych.

Z drugiej strony wiza F-1 może zostać wydana w celu uczęszczania do publicznej szkoły średniej (klasy od 9 do 12), ale na maksymalnie 12 miesięcy. Ponadto instytucja edukacyjna musi stwierdzić na formularzu I-20, że student pokrył niesubsydiowane koszty programu edukacyjnego; należy odnotować wysokość takiej kwoty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań prawnych dotyczących wiz F-1, odwiedź stronęWitryna internetowa Departamentu Stanu.

Uwaga:Posiadacze wiz nieimigracyjnych A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 lub innych pochodnych wiz nieimigracyjnych są uprawnieni do uczęszczania do publicznych szkół podstawowych i średnich.

Pomoc uczniom w znalezieniu szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Studenci, którzy zamierzają uczęszczać do amerykańskiej instytucji edukacyjnej, mogąhttp://germany.usembassy.gov/usa/study/kontakt lub wizytę.

dokumenty do wniosku

Aby ubiegać się o wizę F lub M, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160). OdwiedzićStrona internetowa DS-160aby uzyskać więcej informacji o DS-160.
 • Ważny paszport uprawniający do wjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki z terminem ważności wynoszącym co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu planowanego pobytu w Stanach Zjednoczonych (z wyjątkiem wyjątków wprowadzonych przezumowy specyficzne dla danego kraju). Jeśli w paszporcie znajduje się wiele osób, każda osoba ubiegająca się o wizę musi złożyć osobny wniosek.
 • Zdjęcie o wymiarach 5 x 5 cm wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.Ta strona internetowazawiera więcej informacji o odpowiednim formacie zdjęć.
 • Ta strona internetowazawiera szczegółowe informacje na temat sposobu uiszczania tej opłaty. W niektórych przypadkach, w zależności od narodowości, przy wydaniu wizy może obowiązywać dodatkowa opłata wzajemna. NaStrona internetowaDepartament Stanu może pomóc Ci dowiedzieć się, czy jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty wzajemności, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
 • Zatwierdzony formularz I-20 ze szkoły lub programu w Stanach Zjednoczonych.

Oprócz tych dokumentów aplikacyjnych, musisz również dostarczyć list z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, potwierdzający, że jesteś dostępny na spotkanieten serwiszgodzili się. Możesz również przedstawić wszelkie dokumenty uzupełniające, które uznasz za przydatne dla urzędnika konsularnego.

Procedura składania wniosku

Krok 1

Wypełnij toElektroniczny formularz wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160)poza.

krok 2

ZapłaćOpłata za zgłoszenie.

krok 3

Umów się na wizytęTenStrona internetowa. W tym celu potrzebne są następujące informacje:

 • numer twojego paszportu
 • Twój numer referencyjny CGI. KliknijTutajjeśli potrzebujesz pomocy w zlokalizowaniu tego numeru
 • Dziesięciocyfrowy (10) cyfrowy kod kreskowy na stronie potwierdzenia DS-160
krok 4

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej znajdź się wambasada lub konsulatA. Musisz przynieść wydrukowaną kopię listu potwierdzającego wizytę, stronę potwierdzającą DS-160, zdjęcie zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, aktualny i poprzednie paszporty oraz dowód uiszczenia opłaty wizowej. Wszelkie wnioski, w których brakuje jednego lub więcej z tych elementów, zostaną odrzucone.

Dokumentów potwierdzających

Dokumenty uzupełniające to tylko jeden z wielu czynników, które urzędnik konsularny weźmie pod uwagę podczas oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Urzędnicy konsularni oceniają każdy wniosek indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki zawodowe, społeczne, kulturowe i wiele innych przy podejmowaniu decyzji. Urzędnicy konsularni mogą zbadać Twoje konkretne zamiary, sytuację rodzinną oraz długoterminowe plany i perspektywy w kraju zamieszkania. Każdy przypadek oceniany jest indywidualnie i stosuje się do niego wszelkie względy dozwolone przez prawo.

Jeśli ubiegasz się o wizę pocztą, nie przesyłaj żadnego z poniższych dokumentów. Dokumenty przesłane pocztą nie będą zwracane.

Niebezpieczeństwo:Umieść jenie ma mowybłędne dokumenty. Oszustwo lub oszustwo może skutkować trwałym odmową wydania wizy. Jeśli obawiasz się o poufność swoich dokumentów, masz możliwość przedstawienia ich w zapieczętowanej kopercie w ambasadzie lub konsulacie USA. Ambasada lub Konsulat USA nie będzie udostępniać Twoich danych stronom trzecim i będzie szanować poufność informacji.

Na rozmowę musisz przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające bliskie związki finansowe, społeczne i rodzinne z Twoim krajem ojczystym, które pozwolą Ci na powrót do kraju ojczystego po ukończeniu studiów.
 • Dokumentacja finansowa i inna, która Twoim zdaniem uzasadnia Twój wniosek i dostarcza wiarygodnych dowodów na to, że masz wystarczające środki na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków i kosztów utrzymania podczas pierwszego roku studiów. Wnioskodawcy M-1 muszą wykazać, że są w stanie opłacić wszystkie koszty czesnego i utrzymania przez cały okres pobytu.
 • Kopie wyciągów bankowych nie będą akceptowane, chyba że są Państwo w stanie przedstawić oryginały wyciągów bankowych lub kont oszczędnościowych.
 • Jeśli jesteś finansowo wspierany przez inną osobę, musisz przedstawić dowód swojego pokrewieństwa z tą osobą (np.
 • Dokumenty akademickie potwierdzające przygotowanie do szkoły. Przydatnymi dokumentami są np. zaświadczenia (preferowane oryginały) z ocenami, świadectwa państwowe (matura itp.), wyniki standaryzowanych testów (SAT, TOEFL itp.) oraz inne dyplomy.

krewni

Małżonkowie lub niezamężne dzieci poniżej 21 roku życia, którzy chcą towarzyszyć posiadaczowi wizy podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i podróżują z nimi lub po nich, potrzebują pochodnych wiz F lub M. Nie ma wiz pochodnych dla rodziców posiadaczy wizy F lub M.

Członkowie rodziny, którzy nie zamierzają mieszkać w Stanach Zjednoczonych z posiadaczem głównej wizy, ale przyjeżdżają wyłącznie w celach wakacyjnych, mogą kwalifikować się do otrzymania wizy turystycznej (B-2).

Małżonkowie i osoby pozostające na utrzymaniu nie mogą pracować w Stanach Zjednoczonych na podstawie wiz pochodnych F lub M. W tym celu należy uzyskać odpowiednią wizę pracowniczą.

Dokumenty potwierdzające dla osób pozostających na utrzymaniu

Wnioskodawcy posiadający członków rodziny muszą również przedstawić następujące dokumenty:

 • Dowód pokrewieństwa z małżonkiem lub dzieckiem (np. akt małżeństwa lub urodzenia)
 • Preferowane jest, aby rodziny składały wnioski wizowe razem, ale jeśli małżonek lub dziecko chce złożyć oddzielny wniosek w późniejszym terminie, oprócz wszelkich innych wymaganych dokumentów muszą dostarczyć kopię paszportu i wizy posiadacza wizy.

Dalsza informacja

Opcjonalne szkolenie praktyczne

Posiadacze wizy F-1 mogą w pewnych okolicznościach odbyć opcjonalne szkolenie w miejscu pracy przez okres do 12 miesięcy po spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do uzyskania stopnia naukowego (z wyłączeniem pracy magisterskiej lub podobnej) lub po spełnieniu wszystkich wymogów. Fakultatywne szkolenie praktyczne jest oddzielone od pracy akademickiej studenta, a wymagany czas nie jest odzwierciedlony w programie akademickim studenta ani dacie ukończenia studiów. Studenci ubiegający się o wizę F w celu odbycia fakultatywnej praktyki praktycznej mogą złożyć formularz I-20 z pierwotną datą zakończenia ukończonego kursu. Do formularzy tych należy jednak dołączyć zaświadczenie od urzędnika odpowiedzialnego za placówkę oświatową, wyrażające zgodę na fakultatywny program szkolenia praktycznego wykraczający poza okres normalnej nauki. Ponadto student musi przedstawić dowód, że USCIC zatwierdził program szkolenia praktycznego lub że wniosek został złożony, w postaci zatwierdzonej karty upoważnienia do zatrudnienia lub formularza I-797 stwierdzającego, że student złożył wniosek o opcjonalny przedłożony program szkolenia praktycznego.

Ważność wiz studenckich po przerwaniu studiów

Studenci, którzy nie uczęszczają na zajęcia dłużej niż pięć miesięcy, mogą ubiegać się o nową wizę studencką F-1 lub M-1 na powrót do Stanów Zjednoczonych Ameryki po wyjeździe za granicę w celu kontynuowania studiów.

studentów w Stanach Zjednoczonych

Student (K-1 lub M-1) może utracić ten status, jeśli nie będzie kontynuował studiów w ciągu pięciu miesięcy od zmiany instytucji edukacyjnej lub programu, zgodnie z ustawą o imigracji. Jeśli student utraci ten status, odpowiednia wiza F lub M jest również nieważna na przyszłe podróże do Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że USCIS przywróci ten status. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej USCIS oraz w instrukcji składania wniosku o odnowienie lub zmianę statusu nieimigracyjnego za pośrednictwem formularza I-539 w celu odzyskania statusu.

Studenci - Powrót do Stanów Zjednoczonych po wyjazdach zagranicznych

Studenci, którzy robią sobie przerwę w nauce na dłużej niż pięć miesięcy i wyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych, mogą utracić status F-1 lub M-1, chyba że ich działalność za granicą jest związana z Twoim programem studiów. W takim przypadku studenci powinni przed powrotem skonsultować się z odpowiedzialnym urzędnikiem instytucji edukacyjnej, jeśli nie są pewni, czy ich aktywność jest związana z programem studiów.

W przypadku, gdy student powracający do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a Student, który nie posiada statusu studenta dłużej niż pięć miesięcy, mogą zostać odmówieni wjazdu, ponieważ nie posiadają ważnej wizy nieimigracyjnej. Służba Celna i Ochrony Granic może również anulować wizę po uzyskaniu przez studenta zgody na wycofanie wniosku o wjazd. Dlatego po pobycie za granicą dłuższym niż pięć miesięcy, niezwiązanym ze studiami, zaleca się, aby wszyscy studenci złożyli wniosek o nową wizę w ambasadzie lub konsulacie USA przed powrotem do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

FAQs

Jak otrzymać wizę J-1? ›

Aby ubiegać się o wizę J-1 należy uzyskać od organizacji zapraszającej formularz DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status). Wiza J-1 jest ważna jedynie z formularzem DS-2019, na podstawie którego została wydana.

Jak wypełnić wniosek o wizę do USA? ›

Aby wypełnić elektronicznie wniosek ESTA będziemy musieli podać następujące informacje:
 1. Nazwisko, imię (imiona) oraz płeć
 2. Data i miejsce urodzenia.
 3. Numer Paszportu oraz datę ważności.
 4. Imiona i nazwiska rodziców.
 5. Kartę kredytową działającą w systemie Visa, MasterCard, American Express, Discover.

Jak złożyć wniosek o wizę do USA? ›

Proces ubiegania się o wizę turystyczną do USA
 1. Określenie rodzaju wizy.
 2. Wypełnienie elektronicznego wniosku wizowego (formularz DS-160).
 3. Wniesienie opłaty wizowej.
 4. Umówienie terminu rozmowy z konsulem.
 5. Zgłoszenie się w wyznaczonym czasie na spotkanie z konsulem.
 6. Odbiór paszportu z wizą.
May 29, 2022

Czy Niemcy muszą mieć wizy do USA? ›

Czy obywatele niemieccy potrzebują wizy amerykańskiej

Jeśli jesteś obywatelem Niemiec i planujesz podróż do USA w celach biznesowych, turystycznych lub po prostu przejeżdżasz, nie potrzebujesz wizy na pobyt do 90 dni.

Jak długo czeka się na wizę do USA? ›

Czas oczekiwania na spotkanie w sprawie wizy B1/B2 dla osoby nie będącej obywatelem lub rezydentem Polski: Warszawa: 30 dni. Kraków: 32 dni.

O co pytaja na rozmowie o wizę? ›

Informacje z wniosku wizowego

Odśwież sobie informacje, które podałeś we wniosku wizowym DS-160. Na rozmowie z konsulem z pewnością padną pytania dotyczące planowanego wyjazdu do USA – jaki jest cel podróży, miejsce zatrzymania, ramy czasowe itp.

Czy trudno jest dostać wizę do USA? ›

Proces otrzymania wizy do USA jest kilkuetapowy i dość trudny – ale nie martw się – jesteśmy tu po to, aby Ci go ułatwić! Po pierwsze – musisz wypełnić szybki wniosek online na naszej stronie aina.pl. Pamiętaj – posiadanie wizy jest wciąż niezbędne, jeśli chcesz przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Jak długo czeka się na wizę? ›

Czas oczekiwania na wizę różni się w zależności od kraju, którego obywatele ubiegają się o taki dokument. Standardowo wynosi on 15 dni od momentu złożenia wniosku.

Ile kosztuje wniosek ESTA 2023? ›

Wniosek ESTA (rok 2023) to koszt równowartości 21 dolarów.

Koszty związane za ESTA są znacznie niższe niż ubieganie się o wizę do USA, za którą opłata wynosi 160 USD.

Jak ubiegać się o wizę imigracyjną do USA? ›

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o wizę imigracyjną jest złożenie petycji I-130 przez obywatela amerykańskiego lub stałego rezydenta. Petycję należy złożyć w odpowiednim Biurze Urzędu Imigracyjnego (USCIS). Nie można złożyć jej w Ambasadzie.

Ile kosztuje wyrobienie wizy do USA? ›

Koszt opłaty wizowej za wizę typu B (turystyczną) wynosi obecnie 160 dolarów. Opłata online pozwoli Ci zaoszczędzić czas potrzebny na wizytę w konsulacie, zapłacenie w kasie sprawi jednak, iż będziesz mógł opłacić wniosek gotówką.

Jak złożyć wniosek o wizę? ›

Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.

Kto musi mieć wizę do USA? ›

Wiza do USA nie jest wymagana. Jadąc do USA w celach zarobkowych lub na studia - musisz starać się o wizę. Wybierając się do USA zadbaj koniecznie o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

Ile trzeba mieć dolarów przy wjeździe do USA? ›

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych muszą wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10.000 USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia.

Które kraje muszą mieć wizę do USA? ›

W Unii Europejskiej pozostają poza nim cztery państwa. Podróżując do USA w celach turystycznych i biznesowych wiz potrzebują obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii.

Ile można być w USA bez wizy? ›

Po latach oczekiwań zostaliśmy włączeni do amerykańskiego programu bezwizowego. Oznacza to, że wyjazdy do Stanów Zjednoczonych będą teraz o wiele dostępniejsze. Do USA bez wizy pojedziemy na 90 dni w celach turystycznych bądź biznesowych. Jednak czy zrobimy to bez żadnych innych formalności?

Ile trwa wizyta w konsulacie? ›

Na wizytę w konsulacie bądź ambasadzie warto więc stawić się z wyprzedzeniem wynoszącym nawet 15-20 minut i zarezerwować na nią 1-1,5 godziny. Tak naprawdę wszystko trwa zwykle znacznie krócej, jednak lepiej skończyć wcześniej i pójść np.

Jak wypełnić wniosek ESTA? ›

Wniosek możesz wypełnić samodzielnie na oficjalnej stronie CBP (https://esta.cbp.dhs.gov). Przy wybranych pytaniach znajdują się wskazówki – wystarczy kliknąć na ikonę ze znakiem zapytania, by uzyskać dodatkowe informacje. Rozpocznij od wyboru preferowanego języka, a następnie przejdź do wypełniania wniosku.

Co zabrać na spotkanie wizowe? ›

Można wnieść jedną plastikową torebkę/okładkę lub teczkę z dokumentami dotyczącymi wniosku albo małą torebkę. Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną mogą przynieść dokumenty wizowe oraz zaklejoną kopertę z wynikami badań lekarskich, bagażu takiego jak: walizki, plecaki, aktówki, teczki oraz inne torby podróżne.

Jak wygląda rozmowa o wizę? ›

Wizę przyznaje się po krótkiej rozmowie. W jej trakcie konsul stara się upewnić, że celem wyjazdu jest faktycznie tylko udział w programie i podróżowanie. W tym celu sprawdza nasze dokumenty, historię i zadaje kilka pytań. Spotkania są prowadzone w dwóch miastach: w Krakowie oraz w Warszawie.

Jakie pytania zadaję konsul USA? ›

Jakie pytania może zadać konsul?
 • Podane są tutaj najczęściej zadawane przez konsulów pytania.
 • Czy studiujesz? ...
 • Czy pracujesz? ...
 • W jakim celu wybierasz się do USA? ...
 • Na jak długo wybierasz się do USA? ...
 • Czy wybierasz się do USA z osobą lub osobami towarzyszącymi?
 • Czy posiadasz krewnych którzy mieszkają w USA?

Kiedy odmowa ESTA? ›

Odmowa ESTA jest najprawdopodobniej spowodowana jedną lub kilkoma z następujących przyczyn: Podczas poprzedniej wizyty w Stanach Zjednoczonych podróżny przedłużył pobyt ponad czas dozwolony dla wydanej wizy lub zezwolenia na podróż na podstawie zniesienia obowiązku wizowego.

Ile kosztuje bilet w dwie strony do USA? ›

Ile kosztują bilety lotnicze do USA? Bilety lotnicze do USA można znaleźć już za około 1500-1900 zł w dwie strony. Zdarzają się jednak także okazje na loty już za mniej więcej 1100-1200 zł.

Jakie są rodzaje wiz do USA? ›

Istnieją dwie kategorie wiz. Wiza non-imigrant jest dla osób, które zamierzają zatrzymać się na krótki czas w kraju. Wiza imigracyjna przeznaczona jest dla osób, które chcą zamieszkać na stałe w kraju.

Czy biuro podróży załatwia wizę? ›

- Biuro podróży ma obowiązek zawiadomić klientów o wszystkich szczegółach, takich jak zaświadczenia o szczepieniu i obowiązki związane z Covid-19, czy podróżowaniem niepełnosprawnych i dzieci. Musi także informować o dodatkowych opłatach związanych z wykupieniem wizy, a także o ważności paszportu - mówi Karpiński.

Jakie są rodzaje wiz? ›

Wiza do Polski wydawana jest głównie w 2 rodzajach.

Jako wiza Schengen oraz wiza krajowa. Rodzaj wizy do Polski uzależniony jest od celu wizyty i przedstawionych dokumentów. Załączniki do wniosku muszą precyzyjnie określać cel wydania wizy.

Ile kosztuje wiza studencka do USA? ›

Koszt złożenia wniosku o wizę studencką, niezależnie od typu, wynosi 160$. Procedura aplikacyjna trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy, wizy studenckie wydawane są na cały okres studiów.

Ile kosztuje pozwolenie na wyjazd do USA? ›

Osoby podróżujące do USA bez wiz muszą posiadać paszport z chipem do odczytu komputerowego oraz uzyskać zezwolenia wjazdu w systemie ESTA, które obecnie kosztuje 21 USD i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat.

Ile trwa rozpatrzenie ESTA? ›

Jak długo trwa przetwarzanie ESTA? Władze USA potrzebują do 72 godzin - w niektórych przypadkach nawet dłużej - na rozpatrzenie wniosku o ESTA. Zatwierdzenie ESTA w czasie rzeczywistym nie jest już możliwe!

Ile trzeba zainwestowac w USA żeby dostac zieloną kartę? ›

Jakkolwiek, istnieje jeszcze jedna kategoria poprzez którą mniejsi inwestorzy mogą otrzymać zieloną kartę. Opcja ta pozwala osobom na uzyskanie stałego pobytu poprzez inwestycję $900,000 w tak zwanym "Regional Center" lub Regionowym Centrum.

Jaka cena za zieloną kartę do USA? ›

Kolejny krok to uiszczenie opłaty imigracyjnej USCIS w wysokości 220 USD. Opłata ta pokrywa koszty przygotowania pakietu wizowego i wydania Karty Stałego Rezydenta („Zielonej Karty”). Nie otrzymają Państwo swoich Zielonych Kart, dopóki nie uiszczą Państwo tej opłaty i nie wyjadą do Stanów Zjednoczonych.

Gdzie najlepiej zamieszkać w USA? ›

Analizując pojedyncze miejscowości, a nie całe aglomeracje, można przyjąć, że najlepsze miejsca do życia w USA znajdują się przede wszystkim nad wybrzeżem Kalifornii, w Teksasie i na południu Florydy, a na pewno tam jest ich wiele.

Jak dokonać płatności za wniosek ESTA? ›

Płatności dokonujemy za pomocą systemu PayPal lub popularnych kart kredytowych. O potwierdzenie rejestracji trzeba się starać minimum 72 godziny przed planowanym wyjazdem. Warto to jednak zrobić dużo wcześniej, zdarza się bowiem, że system odrzuca wniosek.

Jak zapłacić za wypełniony wniosek ESTA? ›

Płatności dokonuje się bezpośrednio online kartą kredytową w celu zatwierdzenia wniosku ESTA. Do uiszczenia obowiązkowych opłat dostępnych jest kilka rodzajów kart płatniczych: Visa®, MasterCard®, American Express®, Discover®, Diner's Club, Maestro® lub JCB®.

Ile kosztuje karta ESTA? ›

Opłata wnoszona za złożenie wniosku ESTA wynosi 21 dolarów amerykańskich, czyli około 21 euro. Podatki związane z uzyskaniem zezwolenia ESTA wynosiły 14 USD przez ponad 10 lat, ale od 26 maja 2022 r. administracja USA ustaliła podatki na 21 USD. Dla porównania, koszt wizy turystycznej do USA wynosi 160 dolarów.

Jaki formularz do USA? ›

Z chwilą, gdy Polska dołączyła do programu Visa Waiver, możliwe stało się podróżowanie do USA bez konieczności posiadania wizy. Od listopada 2019 wystarczy w tym celu wypełnić wniosek ESTA, który należy złożyć nie później niż 72 godz. przed planowanym wylotem.

Co to jest DS 260? ›

Wizy Imigracyjne (IV)

Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260 jest dostępne dla osób posiadających bieżącą petycję imigracyjną na stronie internetowej CEAC pod adresem https://ceac.state.gov/IV .

Co to wniosek DS 160? ›

Starając się o jakikolwiek rodzaj nieimigracyjnej wizy do USA, musisz zacząć od wypełnienia wniosku wizowego, czyli formularza DS-160.

Co trzeba zrobić żeby przeprowadzic się do USA? ›

Obywatele Polski mogą wjeżdżać na teren Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy turystycznej. Jedynym wymogiem aby wyjechać legalnie do Stanów Zjednoczonych będzie wypełnienie formularza i rejestracja w systemie ESTA. Do Stanów Zjednoczonych wciąż jednak można będzie wjechać na wizie turystycznej.

Kiedy wypełnić ESTA? ›

Kiedy zrobić ESTA? Rząd USA zaleca złożenie wniosku o ESTA co najmniej 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu do USA. Jest to termin wyznaczony przez władze USA na udzielenie odpowiedzi na wniosek ESTA. W ten sposób uzyskasz odpowiedź zanim będziesz musiał przedstawić ESTA przy wejściu na pokład samolotu.

Co to jest wniosek ESTA? ›

ESTA – co to w ogóle jest? ESTA to komputerowy system umożliwiający podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Osoby z 40 krajów uczestniczących w "Programie bezwizowym" otrzymują 90-dniowe pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych dzięki "Elektronicznemu systemowi autoryzacji podróży".

Jaki jest najbogatszy stan w USA? ›

Kalifornia – najludniejszy, najbogatszy oraz trzeci co do wielkości (po Alasce i Teksasie) stan USA.

O co pytają na lotnisku w USA? ›

PODRÓŻUJESZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?
 • W punkcie wejścia. ...
 • Ochrona granic i ceł ...
 • Pytania i odpowiedzi na temat amerykańskiej służby celnej. ...
 • Jaki jest powód Twojej podróży do Stanów Zjednoczonych? ...
 • Jak długo planujecie zostać w kraju? ...
 • Czym się zajmujesz? ...
 • Z kim zamierzasz się spotkać? ...
 • Czy byłeś kiedyś za coś skazany?
Jul 25, 2022

Co można mieć w bagażu podręcznym do USA? ›

Czu można przewozić żywność w bagażu podręcznym? Lecąc do USA w bagażu podręcznym można mieć również kanapki, owocem, warzywa oraz inne przekąski (snaki), które spożyjemy w czasie trwania lotu. Nie wolno jednak tych produktów wwieźć na tertorium Stanów Zjednoczonych.

Kto może wjechać do USA bez wizy? ›

O: W przypadku krótkich turystycznych i biznesowych wyjazdów na 90 dni lub krócej, obywatele Polski, którzy uzyskali zezwolenie wjazdu w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, „ESTA”) nie potrzebują wizy.

Ile czeka się na wizę do USA? ›

Czas oczekiwania na spotkanie w sprawie wizy B1/B2 dla osoby nie będącej obywatelem lub rezydentem Polski: Warszawa: 30 dni.

Ile kosztuje wiza J-1? ›

W celu rozpoczęcia oficjalnie zatwierdzonego programu edukacyjno-kulturowego Au Pair w USA konieczne jest uzyskanie wizy J-1. Na chwilę obecną koszt uzyskania wizy J-1 wynosi 160$ i opłata ta jest uiszczana jednorazowo na konto ambasady/konsulatu.

Jak zdobyć wizę pracownicza do USA? ›

Aby w ogóle rozpocząć proces ubiegania się o wizę pracowniczą, musisz mieć solidną ofertę od firmy z siedzibą w USA, aby potencjalnie uzyskać dostęp do kraju w celu podjęcia pracy. USCIS zatwierdził Twoją petycję. Twój pracodawca powinien złożyć formularz I-129, który jest petycją o pracę nieimigracyjną.

Ile kosztuje wiza pracownicza do USA? ›

Wiza pracownicza USA 2021 – koszt

Sama prośba o jej rozpatrzenie kosztuje aż 460 USD. 190 USD to kolejna cena, jakiej wymaga wiza pracownicza do USA. Obejmuje ona rozpatrzenie wniosku wizowego.

Jak ubiegać się o wizę do Polski? ›

Wizę uzyskuje się przed przyjazdem do Polski we właściwym konsulacie lub ambasadzie. Wniosek o wydanie wizy jest rozpatrywany przez jednostkę konsularną lub dyplomatyczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę.

Czy na wizie studenckiej można pracować w USA? ›

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych z zamiarem podjęcia pracy tymczasowej w ustalonym wcześniej miejscu pracy powinny posiadać wizy pozwalające na okresowe zatrudnienie. Osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych z wizą turystyczną lub biznesową nie mogą podejmować pracy.

Ile czeka się na wizę studencka do USA? ›

Koszt złożenia wniosku o wizę studencką, niezależnie od typu, wynosi 160$. Procedura aplikacyjna trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy, wizy studenckie wydawane są na cały okres studiów.

Jakie zawody są poszukiwane w USA? ›

6 najpopularniejszych zawodów w USA
 1. Programista. USA są jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata, stąd ogromne zapotrzebowanie na programistów wszystkich specjalizacji. ...
 2. Inżynier. ...
 3. Sprzedawca detaliczny. ...
 4. Pracownik gastronomii. ...
 5. Pielęgniarka. ...
 6. Kierowca ciężarówki.
Mar 21, 2023

Ile czeka się na wizę pracowniczą? ›

Czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej wizy krajowej wynosi 15 dni od dnia złożenia wniosku.

Ile trzeba mieć pieniędzy na wyjazd do USA? ›

Koszt wyjazdu do USA w dużej mierze zależy od podróżującego. Do kosztów pobytu należy włączyć elementy takie jak loty, noclegi, wyżywienie czy atrakcje, które chce się zwiedzić. Średnia cena dwutygodniowego wyjazdu USA waha się w okolicach 15 tysięcy złotych.

Ile kosztuje wiza do USA 2023 rok? ›

Zezwolenie jest ważne 2 lata od daty wydania, na pobyt do 90 dni na miejscu. Opłata wizowa 21 USD. Biznesowa lub wiza turystyczna dla osób udających się na spotkania biznesowe, konferencje, targi a także dla podróży typowo turystycznych.

Gdzie złożyć wniosek o wizę? ›

Wniosek o wizę musisz składać w placówce dyplomatycznej, której okręg konsularny obejmuje miejsce Twojego stałego zamieszkania. Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania decyzji, ale konsul może poprosić o dodatkową dokumentację.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 07/25/2023

Views: 5923

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.